อัตราตีบวก
ITEM +1 :
100%
ITEM +2 :
100%
ITEM +3 :
100%
ITEM +4 :
100%
ITEM +5 :
60%
ITEM +6 :
60%
ITEM +7 :
50%
ITEM +8 :
40%
ITEM +9 :
30%
ITEM +10 :
20%
ITEM +11 :
10%